Bài 7: Nguyên tắc cấu trúc câu với weil và obwohl

1. Sätze mit "weil" oder "obwohl" sind Nebensätze.

             (các câu với "bởi vì" hoặc "mặc dù" đều là các câu phụ)

             "Weil" – Sätze nennen einen Grund, "obwohl" – Sätze nennen einen Gegengrund für die Aussage im Hauptsatz. Zwischen Hauptsatz und Nebensatz steht ein Komma.

             (cấu trúc câu với bởi vì nêu ra 1 lý do, còn cấu trúc câu với mặc dù nêu ra 1 lý lẽ cho câu chính. Giữa câu chính và câu phụ có 1 dấu phẩy)

 

2. In Sätzen mit "weil" oder "obwohl" steht das Verb immer am Ende. Manchmal gibt es zwei Verben (Modalverb und Verb im Infinitiv), dann stehen beide Verben am Satzende: zuerst das Infinitiv, dann das Modalverb.

              (Trong cấu trúc câu với "bởi vì" và "mặc dù", động từ luôn nằm ở cuối câu. Đôi khi trong câu có 2 động từ (động từ nguyên mẫu và động từ khiếm khuyết) vậy cả hai động từ đều nằm ở cuối câu, theo thứ tự đặt động từ nguyên mẫu trước, sau đó mới đến động từ khiếm khuyết)

Xem thêm: Bài 2: Trennbare Verben(Động từ tách)

3. Das Subjekt steht immer direkt hinter "weil" oder "obwohl".

              (chủ ngữ được đặt ngay sau "bởi vì" hoặc "mặc dù")

BÌNH LUẬN

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Adj-endungen
Adj-endungen

Chia đuôi tính từ trong tiếng Đức là ngữ pháp quan trọng cần nắm rõ

Pretäritum(Imperfekt)
Pretäritum(Imperfekt)

Bên cạnh Perfekt chúng ta còn sử dụng Pretäritum để xây dựng câu ở thì quá khứ

Bài 1: Personalpronomen (đại từ nhân xưng)
Bài 1: Personalpronomen (đại từ nhân xưng)

Trình độ A2 này cần thiết và là bước nền Personalpronomen (đại từ nhân xưng) tảng vô cùng quan trọng để các Học viên có thể học lên trình độ B1.

Bài 2: Trennbare Verben(Động từ tách)
Bài 2: Trennbare Verben(Động từ tách)

các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học bổ ích này

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Zalo chat