Bài 2: Trennbare Verben(Động từ tách)

 

1. Im Deutschen gibt es viele Verben mit Vorsilben. Die meisten Vorsilben sind trennbar. (Trong tiếng Đức có rất nhiều động từ có tiền tố. Hầu hết các tiền tố đều có thể tách ra được)

z.B einkaufen abholen

2. Im Satz steht das Verb auf Position 2 und die trennbare Vorsilbe am Ende(Trong câu, các động từ đứng ở vị trí số 2, và tiền tố được đặt ở cuối câu)

z.B Sie kaufen den Hut ein (Cô ta mua chiếc nón)

 

3. In Sätzen mit Modalverben steht die Modalverben auf Position 2  und das Verb im Infinitiv am Ende. (Trong câu có động từ khiếm khuyết, động từ khiếm khuyết ở vị trí số 2 và động từ tách nằm ở vị trí cuối cùng.)         

z.B: Frau Jansen räumt die Küche auf.(Bà Janses dọn dẹp bếp)

Frau Jansen muss die Küche aufräumen.(Bà Janses dọn dẹp bếp)

4. In Sätzen im Perfekt werden die Verben und die Vorsible durch „ ge“ getrennt.  ( Trong câu ở thì quá khứ hoàn thành chúng ta tách động từ và tiền tố nhờ vào trợ giúp của „ge“.)

z.B Ich habe die Küche aufgeräumt.(Tôi đã dọn bếp)

5. Einige Vorsilben (er-, be-, ver- …) kann man nicht vom Verb trennen.(Một vài tiền tố như er-,be-,ver-... thì không thể tách được)

z.B. Er verkürzt den Text 

trennbare und untrennbare Verben
Bảng một số gốc tiền tố tách được và không tách được

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Adj-endungen
Adj-endungen

Chia đuôi tính từ trong tiếng Đức là ngữ pháp quan trọng cần nắm rõ

Pretäritum(Imperfekt)
Pretäritum(Imperfekt)

Bên cạnh Perfekt chúng ta còn sử dụng Pretäritum để xây dựng câu ở thì quá khứ

Bài 1: Personalpronomen (đại từ nhân xưng)
Bài 1: Personalpronomen (đại từ nhân xưng)

Trình độ A2 này cần thiết và là bước nền Personalpronomen (đại từ nhân xưng) tảng vô cùng quan trọng để các Học viên có thể học lên trình độ B1.

Bài 3: Präpositionen (giới từ)
Bài 3: Präpositionen (giới từ)

các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học bổ ích này

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Zalo chat