XEM FULL LỊCH
Thể loại lớpChương trìnhBuổiNgày khai giảngThời gian học

Lớp cấp tốc

Trình độ A1, A2:  8 tuần/ trình độ

Trình độ​ B1, B2:  10 tuần/ trình độ

Học với Giáo viên nước ngoài 1 - 2 buổi trong tuần

A1 Sáng 02-10-2017

Thứ 2 - Thứ 6: 08h30 - 11h30

16-10-2017

Thứ 2 - Thứ 6: 08h30 - 11h30

30-10-2017

Thứ 2 - Thứ 6: 08h30 - 11h30

13-11-2017

Thứ 2 - Thứ 6: 08h30 - 11h30

27-11-2017

Thứ 2 - Thứ 6: 08h30 - 11h30

04-12-2017

Thứ 2 - Thứ 6: 18h00 - 21h00

11-12-2017

Thứ 2 - Thứ 6: 08h30 - 11h30

25-12-2017

Thứ 2 - Thứ 6: 08h30 - 11h30

Tối 02-10-2017

Thứ 2 - Thứ 6: 18h00 - 21h00

09-10-2017

Thứ 2 - Thứ 6: 18h00 - 21h00

23-10-2017

Thứ 2 - Thứ 6: 18h00 - 21h00

06-11-2017

Thứ 2 - Thứ 6: 18h00 - 21h00

20-11-2017

Thứ 2 - Thứ 6: 18h00 - 21h00

18-12-2017

Thứ 2 - Thứ 6: 18h00 - 21h00

A2 Sáng 09-10-2017

Thứ 2 - Thứ 6: 08h30 - 11h30

23-10-2017

Thứ 2 - Thứ 6: 08h30 - 11h30

Tối 02-10-2017

Thứ 2 - Thứ 6: 18h00 - 21h00

16-10-2017

Thứ 2 - Thứ 6: 18h00 - 21h00

30-10-2017

Thứ 2 - Thứ 6: 18h00 - 21h00

B1 Sáng 23-10-2017

Thứ 2 - Thứ 6: 08h30 - 11h30

Lớp thường

Trình độ Cấp độ Thời lượng
A1

A1.1

A1.2

10 tuần

10 tuần

A2

A2.1

A2.2

10 tuần

10 tuần

B1

B1.1

B2.2

12 tuần

12 tuần

B2

B2.1

B2.2

12 tuần

12 tuần

- Lớp thứ 2, 4, 6 hoặc thứ 3, 5 ,7 học với Giáo viên nước ngoài vào sáng Chủ Nhật.
- Lớp cuối tuần học với Giáo viên nước ngoài 4 buổi trong khóa.

A1.1 Sáng 26-09-2017

Thứ 3,5,7: 08h30 - 10h00

09-10-2017

Thứ 2,4,6: 10h30 - 12h00

10-10-2017

Thứ 3,5,7: 10h30 - 12h00

Tối 25-09-2017

Thứ 2,4,6: 18h00 - 19h30

02-10-2017

Thứ 2,4,6: 18h00 - 19h30

03-10-2017

Thứ 3,5,7: 18h00 - 19h30

09-10-2017

Thứ 2,4,6: 19h35 - 21h05

10-10-2017

Thứ 3,5,7: 19h35 - 21h05

Cuối tuần 30-09-2017

Thứ 7 & Chủ Nhật: 08h30 - 11h30

30-09-2017

Thứ 7 & Chủ Nhật: 14h00 - 17h00

07-10-2017

Thứ 7: 14h00 - 17h00 & Chủ Nhật: 09h00 - 12h00

A1.2 Tối 02-10-2017

Thứ 2,4,6: 18h00 - 19h30

02-10-2017

Thứ 2,4,6: 19h35 - 21h05

10-10-2017

Thứ 3,5,7: 19h35 - 21h05

16-10-2017

Thứ 2,4,6: 18h00 - 19h30

23-10-2017

Thứ 2,4,6: 19h35 - 21h05

Cuối tuần 23-09-2017

Thứ 7 & Chủ Nhật: 08h30 - 11h30

07-10-2017

Thứ 7 & Chủ Nhật: 14h00 - 17h00

14-10-2017

Thứ 7: 14h00 - 17h00 & Chủ Nhật: 09h00 - 12h00

 

A2.1 Tối 16-10-2017

Thứ 2,4,6: 18h00 - 19h30

Cuối tuần 30-09-2017

Thứ 7: 14h00 - 17h00 & Chủ Nhật: 09h00 - 12h00

30-09-2017

Thứ 7 & Chủ Nhật: 09h00 - 12h00

A2.2 Tối 03-10-2017

Thứ 3,5,7: 18h00 - 19h30

06-11-2017

Thứ 2,4,6: 18h00 - 19h30

Cuối tuần 30-09-2017

Thứ 7 & Chủ nhật: 09h00 - 12h00

21-10-2017

Thứ 7 & Chủ Nhật: 14h00 - 17h00

B1.1 Tối 09-10-2017

Thứ 2,4,6: 18h00 - 19h30

B1.2 Cuối tuần 23-09-2017

Thứ 7 & Chủ Nhật: 14h00 - 17h00

Lớp cấp tốc

Trình độ A1, A2:  8 tuần/ trình độ

Trình độ​ B1, B2:  10 tuần/ trình độ

Học với Giáo viên nước ngoài 1 - 2 buổi trong tuần

Trình độ A1
Sáng02-10-2017

Thứ 2 - Thứ 6: 08h30 - 11h30

16-10-2017

Thứ 2 - Thứ 6: 08h30 - 11h30

30-10-2017

Thứ 2 - Thứ 6: 08h30 - 11h30

13-11-2017

Thứ 2 - Thứ 6: 08h30 - 11h30

27-11-2017

Thứ 2 - Thứ 6: 08h30 - 11h30

04-12-2017

Thứ 2 - Thứ 6: 18h00 - 21h00

11-12-2017

Thứ 2 - Thứ 6: 08h30 - 11h30

25-12-2017

Thứ 2 - Thứ 6: 08h30 - 11h30

Tối02-10-2017

Thứ 2 - Thứ 6: 18h00 - 21h00

09-10-2017

Thứ 2 - Thứ 6: 18h00 - 21h00

23-10-2017

Thứ 2 - Thứ 6: 18h00 - 21h00

06-11-2017

Thứ 2 - Thứ 6: 18h00 - 21h00

20-11-2017

Thứ 2 - Thứ 6: 18h00 - 21h00

18-12-2017

Thứ 2 - Thứ 6: 18h00 - 21h00

Trình độ A2
Sáng09-10-2017

Thứ 2 - Thứ 6: 08h30 - 11h30

23-10-2017

Thứ 2 - Thứ 6: 08h30 - 11h30

Tối02-10-2017

Thứ 2 - Thứ 6: 18h00 - 21h00

16-10-2017

Thứ 2 - Thứ 6: 18h00 - 21h00

30-10-2017

Thứ 2 - Thứ 6: 18h00 - 21h00

Trình độ B1
Sáng23-10-2017

Thứ 2 - Thứ 6: 08h30 - 11h30

Lớp thường

Trình độ Cấp độ Thời lượng
A1

A1.1

A1.2

10 tuần

10 tuần

A2

A2.1

A2.2

10 tuần

10 tuần

B1

B1.1

B2.2

12 tuần

12 tuần

B2

B2.1

B2.2

12 tuần

12 tuần

- Lớp thứ 2, 4, 6 hoặc thứ 3, 5 ,7 học với Giáo viên nước ngoài vào sáng Chủ Nhật.
- Lớp cuối tuần học với Giáo viên nước ngoài 4 buổi trong khóa.

Trình độ A1.1
Sáng26-09-2017

Thứ 3,5,7: 08h30 - 10h00

09-10-2017

Thứ 2,4,6: 10h30 - 12h00

10-10-2017

Thứ 3,5,7: 10h30 - 12h00

Tối25-09-2017

Thứ 2,4,6: 18h00 - 19h30

02-10-2017

Thứ 2,4,6: 18h00 - 19h30

03-10-2017

Thứ 3,5,7: 18h00 - 19h30

09-10-2017

Thứ 2,4,6: 19h35 - 21h05

10-10-2017

Thứ 3,5,7: 19h35 - 21h05

Cuối tuần30-09-2017

Thứ 7 & Chủ Nhật: 08h30 - 11h30

30-09-2017

Thứ 7 & Chủ Nhật: 14h00 - 17h00

07-10-2017

Thứ 7: 14h00 - 17h00 & Chủ Nhật: 09h00 - 12h00

Trình độ A1.2
Tối02-10-2017

Thứ 2,4,6: 18h00 - 19h30

02-10-2017

Thứ 2,4,6: 19h35 - 21h05

10-10-2017

Thứ 3,5,7: 19h35 - 21h05

16-10-2017

Thứ 2,4,6: 18h00 - 19h30

23-10-2017

Thứ 2,4,6: 19h35 - 21h05

Cuối tuần23-09-2017

Thứ 7 & Chủ Nhật: 08h30 - 11h30

07-10-2017

Thứ 7 & Chủ Nhật: 14h00 - 17h00

14-10-2017

Thứ 7: 14h00 - 17h00 & Chủ Nhật: 09h00 - 12h00

 

Trình độ A2.1
Tối16-10-2017

Thứ 2,4,6: 18h00 - 19h30

Cuối tuần30-09-2017

Thứ 7: 14h00 - 17h00 & Chủ Nhật: 09h00 - 12h00

30-09-2017

Thứ 7 & Chủ Nhật: 09h00 - 12h00

Trình độ A2.2
Tối03-10-2017

Thứ 3,5,7: 18h00 - 19h30

06-11-2017

Thứ 2,4,6: 18h00 - 19h30

Cuối tuần30-09-2017

Thứ 7 & Chủ nhật: 09h00 - 12h00

21-10-2017

Thứ 7 & Chủ Nhật: 14h00 - 17h00

Trình độ B1.1
Tối09-10-2017

Thứ 2,4,6: 18h00 - 19h30

Trình độ B1.2
Cuối tuần23-09-2017

Thứ 7 & Chủ Nhật: 14h00 - 17h00

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Phuong Nam Education - Hotline: 0914 098 008 - 0919 407 100
Tư vấn online