Học Qua Video

Bài 1: Muzzy in Gondoland (auf Deutsch)
Bài 1: Muzzy in Gondoland (auf Deutsch)

Trung tâm đang tìm ra các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu.

Bài 2: Muzzy in Gondoland (auf Deutsch)
Bài 2: Muzzy in Gondoland (auf Deutsch)

Muzzy in Gondoland (auf Deutsch) in Gondoland (auf Deutsch) in in Gondoland (auf Deutsch)

Bài 3: Muzzy in Gondoland (auf Deutsch)
Bài 3: Muzzy in Gondoland (auf Deutsch)

Muzzy in Gondoland (auf Deutsch) bài học này rất bổ ích và thú vị cho những bạn nào muốn học tiếng Đức

Bài 4: Muzzy in Gondoland
Bài 4: Muzzy in Gondoland

Muzzy in Gondoland Muzzy in Gondoland Muzzy Muzzy in Gondoland Gondoland Muzzy Muzzy

Bài 5: Muzzy in Gondoland
Bài 5: Muzzy in Gondoland

Muzzy in Gondoland in Gondoland in Gondoland Muzzy in Gondoland

Bài 6: Muzzy in Gondoland
Bài 6: Muzzy in Gondoland

Trung tâm đang tìm ra các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu.

The Little Pianist: Learn German with subtitles - Story for Children
The Little Pianist: Learn German with subtitles - Story for Children

The Little Pianist: Learn German with subtitles - Story for Children

The Four Friends: Learn German with subtitles - Story for Children
The Four Friends: Learn German with subtitles - Story for Children

The Four Friends: Learn German with subtitles - Story for Children

Zippy the Zebra: Learn German with subtitles - Story for Children
Zippy the Zebra: Learn German with subtitles - Story for Children

Zippy the Zebra: Learn German with subtitles - Story for Children

Tucket the Bucket: Learn German with subtitles - Story for Children
Tucket the Bucket: Learn German with subtitles - Story for Children

Tucket the Bucket: Learn German with subtitles - Story for Children

The Whispering Palms: Learn German with subtitles
The Whispering Palms: Learn German with subtitles

The Whispering Palms: Learn German with subtitles hispering Palms: Learn

The Greatest Treasure: Learn German with subtitles
The Greatest Treasure: Learn German with subtitles

The Greatest Treasure: Learn German with subtitles Greatest Treasure: Learn Treasure: Learn German

The First Well: Learn German with subtitles - Story for Children
The First Well: Learn German with subtitles - Story for Children

The First Well: Learn German with subtitles - Story for Children

The Boo in the Shoe: Learn German with subtitles - Story for Children
The Boo in the Shoe: Learn German with subtitles - Story for Children

Trung tâm đang tìm ra các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu. Giúp bạn có thể học tiếng Đức một cách nhanh chống.

Rosa Goes to the City: Learn German with subtitles - Story for Children
Rosa Goes to the City: Learn German with subtitles - Story for Children

Trung tâm đang tìm ra các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu.

Turtle's Flute: Learn German with subtitles - Story for Children
Turtle's Flute: Learn German with subtitles - Story for Children

Turtle's Flute: Learn German with subtitles - Story for Children

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Zalo chat