Bài 1: Personalpronomen (đại từ nhân xưng)

Personalpronomen

(đại từ nhân xưng)

ich du sie er es/man wir ihr sie Sie

Possessiv-Artikel

(chia đuôi sở hữu cho đại từ nhân xưng)

mein__ dein__ ihr__ sein__ sein__ uns__ euer/eur__ ihr__ Ihr__

 

z.B Sätze:

A: Ich lebe im Ausland.

Mein Beruf? Vielleicht Journalistin.

 

B: Ich bin ein totaler Internet-Freak.

ich habe meine eigene Homepage.

 

C: die wichtigste Rolle in meinem Leben spielt Pinky.

Wir sind beide sehr sportbegeistert.

Unser neuestes Hobby ist Inline-Skating.

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Adj-endungen
Adj-endungen

Chia đuôi tính từ trong tiếng Đức là ngữ pháp quan trọng cần nắm rõ

Pretäritum(Imperfekt)
Pretäritum(Imperfekt)

Bên cạnh Perfekt chúng ta còn sử dụng Pretäritum để xây dựng câu ở thì quá khứ

Bài 2: Trennbare Verben(Động từ tách)
Bài 2: Trennbare Verben(Động từ tách)

các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học bổ ích này

Bài 3: Präpositionen (giới từ)
Bài 3: Präpositionen (giới từ)

các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học bổ ích này

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Zalo chat