• 07 Nam Quốc Cang, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp. HCM
  • Hotline: 0914 098 008 - 0919 407 100
  • info@hoctiengduc.com

Thực hành

Synonyme 1
Synonyme 1

Trung tâm đang tìm ra các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu.

Bài 1:machen mit Adjektiv
Bài 1:machen mit Adjektiv

Trung tâm đang tìm ra các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu.

Bài 1: Wie sagt man in einer Diskussion? (các phương cách giao tiếp trong 1 buổi thảo luận)
Bài 1: Wie sagt man in einer Diskussion? (các phương cách giao tiếp trong 1 buổi thảo luận)

Trung tâm đang tìm ra các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu.

Bài 1: die Familie (gia đình)
Bài 1: die Familie (gia đình)

Trung tâm đang tìm ra các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu.

Bài 1 Begrüßungen - Übung
Bài 1 Begrüßungen - Übung

các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học bổ ích này

Bài 2: Adjektivendungen (chia đuôi tính từ)
Bài 2: Adjektivendungen (chia đuôi tính từ)

Trung tâm đang tìm ra các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu.

Bài 2: Reflexivpronomen (đại từ phản thân)
Bài 2: Reflexivpronomen (đại từ phản thân)

Trung tâm đang tìm ra các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu.

Bài 2: die Studenten (sinh viên)
Bài 2: die Studenten (sinh viên)

Trung tâm đang tìm ra các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu.

Bài 2 Woher kommst du?, Woher kommen Sie?
Bài 2 Woher kommst du?, Woher kommen Sie?

các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học bổ ích này

Synonyme 2
Synonyme 2

Trung tâm đang tìm ra các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu.

Bài 3: Artikelwörter und Adjektivendungen (chia mạo từ và đuôi tính từ)
Bài 3: Artikelwörter und Adjektivendungen (chia mạo từ và đuôi tính từ)

Trung tâm đang tìm ra các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu.

Bài 3: Konjunktiv II in der Vergangenheit
Bài 3: Konjunktiv II in der Vergangenheit

Trung tâm đang tìm ra các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu.

Bài 3 Schreiben Sie Sätze. 1
Bài 3 Schreiben Sie Sätze. 1

các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu, tận dụng các lợi thế trung tâm đưa ra các bài học bổ ích này

Sprachbausteine 1
Sprachbausteine 1

Trung tâm đang tìm ra các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu.

Bài 3: ich möchte ins Konzert gehen, aber ich muss lernen
Bài 3: ich möchte ins Konzert gehen, aber ich muss lernen

Trung tâm đang tìm ra các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu.

Handelskorrespondenz 1
Handelskorrespondenz 1

Trung tâm đang tìm ra các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu.

Bài 4 :Deklination
Bài 4 :Deklination

Trung tâm đang tìm ra các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu.

Bài 4 : Động từ phản thân
Bài 4 : Động từ phản thân

Trung tâm đang tìm ra các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu.

Bài 4: Trennbare Verben (động từ tách)
Bài 4: Trennbare Verben (động từ tách)

Trung tâm đang tìm ra các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu.

Bài 4 Verb Formen mit heißen, kommen, sein
Bài 4 Verb Formen mit heißen, kommen, sein

Trung tâm đang tìm ra các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu. Và tận dụng các lợi thế đó trung tâm đưa ra các bài...

Deklination 1
Deklination 1

Trung tâm đang tìm ra các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu.

Bài 5 :Modalverben
Bài 5 :Modalverben

Trung tâm đang tìm ra các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu.

Bài 5 : Prepositionen
Bài 5 : Prepositionen

Trung tâm đang tìm ra các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu.

Bài 5: Geburtstag (sinh nhật)
Bài 5: Geburtstag (sinh nhật)

Trung tâm đang tìm ra các cách học tiếng đức hiệu quả đơn giản dễ hiểu.

Đăng ký khóa học

Phuong Nam Education - Hotline: 0914 098 008 - 0919 407 100